آقایان امیررضا کفش نوچی و شایان رضی از دانشکده فنی و مهندسی مینودشت به ترتیب مقام اول و دوم مسابقات را کسب نمودند.