برای ثبت نام در مسابقه به این صفحه مراجعه نمایید. مهلت ثبت نام تا 11 آذر ماه می باشد.